?>

Nastaven� softwaru k meteostanici

Ne� bude mo�n� pou��t data z va�� meteostanice na str�nce S�t� meteostanic �esk� republiky (CZWN), mus�te pat�i�n� nastavit software, kter� pou��v�te ke sv� meteostanici tak, aby bylo mo�n� nahr�vat data ve form�tu, kter� je srozumiteln� na�emu serveru. V sou�asnosti lze zpracov�vat data z program� WeatherLink, Weather Display, a Virtual Weather Station. P�e�t�te si pros�m pat�i�nou sekci pro V�mi pou��van� software n�e, kde se dozv�te, jak jej nakonfigurovat. Po dokon�en� t�chto krok� n�m pros�m dejte v�d�t, abychom Va�i stanici mohli p�idat do na�� s�t�. Pokud budete m�t jak�koliv probl�my �i nejsanosti, nev�hejte n�s kontaktovat.


Nastaven� programu WeatherLink

 1. Ulo�te soubor WL_stickertags.htx do Va�eho adres��e �ablon WeatherLink - v�t�inou c:\program files\weatherlink\[jm�no stanice]\templates.
 2. V programu WeatherLink, klikn�te na polo�ku nastaven� a dialog nastaven� internetu.
 3. Stiskn�te tla��tko Nastavit u polo�ky nastaven� nahr�v�n� soubor� na FTP.
  V profilu Nahr�v�n� dat vyberte Vybrat soubor �ablony (Select Template Files), n�sledn� klikn�te na P�idat (Add) a vyberte soubor WL_stickertags.htx a n�sledn� Otev��t (Open).
 4. Soubor WL_stickertags.htx by se m�l objevit v dialogu nahr�v�n� dat pro soubory �ablon (Weather Template Files). Stiskn�te OK a OK znovu na dialogu Data Upload Profile, n�sledn� OK na dialogu nastaven� internetu (Internet Settings).
 5. Soubor WL_stickertags.htx bude p�i p��t�m nahr�v�n�m nahr�n s konkr�tn�m nastaven�m, kter� jste u�inili v Data Upload Profile.
 6. Nastavte pros�m nahr�v�n� dat ka�d�ch 5 minut.
 7. N�sledn� se jednodu�e p�idejte a zbytek u� nechte na n�s.

V�sledek dat z va�eho souboru byste n�sledn� m�li p��mo vid�t na www.yourweatherwebsite.com/WL_stickertags.htm


Nastaven� programu Weather Display

Pokud pou��v�te funkci nahr�v�n� dat v re�ln�m �ase prost�ednictv�m souboru clientraw.txt (jako nap��klad Weather-Display Live) nebo jednou z AJAX �ablon, nen� t�eba ��dn� dal�� nastavov�n�. V� soubor clientraw.txt by m�l b�t aktualizov�n ka�d�ch maxim�ln� 5 minut. N�sledn� se jednodu�e p�idejte a zbytek u� nechte na n�s.

Pokud NEpou��v�te soubor clientraw.txt, nastavte program Weather Display, aby tento soubor clientraw.txt pou��val Aktualizaci dat nezapome�te nastavit na ka�d�ch 5 minut. N�sledn� se jednodu�e p�idejte a zbytek u� nechte na n�s.

V�sledek dat z va�eho souboru byste n�sledn� m�li p��mo vid�t na www.yourweatherwebsite.com/clientraw.txt


Nastaven� programu Virtual Weather Station

 1. Ulo�te soubor VWS_stickertags.htx do adres��e �ablon VWS (c:\vws\templates je v�choz�m um�st�n�m).
 2. V programu VWS vyberte z�lo�ku Internet, a klikn�te na "HTML Settings".
 3. V pr�zdn�m pol��ku nalevo (Templates) nastaven� menu HTML Settings, vlo�te c:\vws\template\VWS_stickertags.htx, dle konkr�tn�ho um�st�n� v po��ta�i.
 4. Na prav� stran� menu (HTML filename), na stejn�m ��dku, zadejte um�st�n� souboru, kter� pou��v�te pro ostatn� .htx soubory, n�sledovan� \VWS_stickertags.htm.
 5. Za�krtn�te pol��ko On*.
 6. Nyn� v programu VWS vyberte menu Internet a klikn�te na FTP Upload File (Send) a do pr�zdn�ho ��dku NALEVO vlo�te stejn� text jako jste vlo�ili v prav� ��sti dialogu HTML Settings. (nap�. "c:\vws\root\VWS_stickertags.htm").
 7. Napravo vlo�te "[directory]/VWS_stickertags.htm" kde [directory] je n�zev slo�ky, kterou pou��v�te u zbyl� ��sti Va�ich str�nek. Pokud nahr�v�te do ko�enov�ho adres��e Va�� str�nky, bylo by to '/VWS_stickertags.htm'.
  V doln� ��sti okna nastavte aktualizaci na ka�d�ch 5 minut. Klikn�te na Update a Upload Files to Internet.
 8. N�sledn� se jednodu�e p�idejte a zbytek u� nechte na n�s.

V�sledek dat z va�eho souboru byste n�sledn� m�li p��mo vid�t na www.yourweatherwebsite.com/VWS_stickertags.htm


Nastaven� programu Weather Underground HeavyWeather Uploader (WUHU)

POZN�MKA! Je vy�adov�na verze WUHU 216 Beta 40 nebo nov�j��!!
 1. Ulo�te soubor WUHU_stickertags.txt do V�mi vybran� slo�ky.
 2. Otev�ete WUHU a klikn�te na tla��tko Alerts/Actions. Otev�e se nov� okno.
 3. V ��sti Main Action/Alert, vyberte Enable Actions and Repetitions a nastavte hodnotu Selections na 1.
 4. V ��sti WUHU Operation Alarms/Actions, vyberte On Weather Update. Pokud nap��klad chcete aktualizovat data ka�d� 2 minuty, vyberte tak� On Update Seconds a zadejte hodnotu 120.
 5. Klikn�te na tla��tko Sound/Action (pod Weather Update). Otev�e se nov� okno.
 6. Do pole Action on Activation zadejte n�sleduj�c� text:
  template:"X:\(where_you_have_saved_WUHU_stickertags.txt)\WUHU-stickertags.txt" "X:\(cestu kam chcete ulo�it soubor)\WU_stickertags.txt"
  X: je p�smeno diskov� jednotky. V��e uveden� text je uk�zkou, p�izp�sobte jej vlastn�mu nastaven� ve Va�em po��ta�i.
 7. Potvr�te nastaven� kliknut�m na OK.
 8. Ulo�te zm�ny pomoc� Save Changes
 9. N�sledn� se jednodu�e p�idejte a zbytek u� nechte na n�s.

V�sledek dat z va�eho souboru byste n�sledn� m�li p��mo vid�t na www.yourweatherwebsite.com/WU_stickertags.txt


Cumulus Weather Software

Pokud pou��v�te program Cumulus weather station, ujist�te se, �e je soubor realtime.txt pravideln� aktualizov�n a nahr�v�n na va�i str�nku a n�sledn� u� n�m jen dejte v�d�t adresu souboru realtime.txt na Va�ich str�nk�ch a my se o zbytek postar�me.


Jak nainstalovat CZWN Meso-map

M��ete si st�hnout z�kladn� soubor str�nek se v�emi pot�ebn�mi ��stmi zde (CZWN-mesomap.zip). Sta�� rozbalit soubor ZIP a nahr�t obsah slo�ky na Va�e str�nky. Nastavovac� soubory a PHP skript um�st�te do ko�enov�ho adres��e Va�eho webserveru, spolu s obr�zkov�mi soubory a dal�� grafikou do slo�ky ./CZWN-images. Nezapome�te prov�st pat�i�n� nastaven� ve skriptu mesomap-update-utility.php, kter� je sou��st� bal��ku, aby jste mohli v budoucnu nastavovat a aktualizovat Va�e PHP soubory a ostatn� ��sti.

N�sledn� vytvo�te novou PHP str�nku pomoc� V�mi pou��van� �ablony na str�nce. (v�choz� n�zev je CZWN.php, ale m��ete zvolit jak�koliv). Str�nce zadejte n�zev () "S�> meteostanic �esk� republiky", a vlo�te dva ��dky importuj�c� pat�i�n� PHP soubory (PHP include). V sekci <strong><head></strong>, vlo�te:</p> <div class="advisoryBox" style="text-align: left;"><meta http-equiv="Refresh" content="300" /><br /> <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache" /><br /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache" /><br /> <br /> <br /><?php<br /> $doPrintCZWN = false;<br /> include("CZWN-mesomap.php");<br /> print $CZWN_CSS; ?> </div> <p>a do ��sti <strong><body></strong> zadejte v m�st�, kde chcete na str�nce m�t mapu:</p> <div class="advisoryBox" style="text-align: left;"><?php print $CZWN_MAP; print $CZWN_TABLE; ?> </div> <p>pokud chcete vytv��et k�d <strong>XHTML 1.0-Strict</strong>, pak pou�ijte v ��sti <strong><head></strong> n�sleduj�c�:</p> <div class="advisoryBox" style="text-align: left;"><meta http-equiv="Refresh" content="300" /><br /> <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache" /><br /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache" /><br /> <br /> <br /><?php<br /> $doPrintCZWN = false;<br /> $_REQUEST['gen'] = 'xhtml';<br /> include("CZWN-mesomap.php");<br /> print $CZWN_CSS; ?> </div> <p>Soubor ulo�te a nahrejte na Va�e str�nky.</p> <p>Pokud chete, aby byla mapa na str�nk�ch zarovnan� na st�ed, nepou��vejte p��kaz <center>. Do�lo by k zarovn�n� horn� ��sti a nikoliv pozad�, tak�e by byla legenda �patn� zobrazen�. M�sto toho pou�ijte <table> n�sledovn�:</p> <div class="advisoryBox" style="text-align: left;"><table width="99%"><br /> <tr><td align="center"><br /> <table width="620"><br /> <tr><td style="text-align:left"><br /> <?php print $CZWN_MAP; ?><br /> </td></tr><br /> <tr><td><br /> <?php print $CZWN_TABLE; ?><br /> </td></tr><br /> </table><br /> </td></tr><br /> </table> </div> <p>Pokud bude v budoucnu pot�eba aktualizovat mesomapu, budete muset nastavovat pouze mesomap-update-utility.php, kter� zajist� kompatibilitu s nov�mi, aktualizovan�mi soubory bal��ku.</p> <p>Cachov�n� aktu�ln�ho stavu je ve v�choz�m nastaven� 10 minut. To by m�lo urychlit na��t�n�. <br/> Ujist�te se, �e je soubor <strong>CZWN-conditions.txt</strong> ve stejn�m adres��i jako CZWN-mesomap.php <strong>a �e m� pr�va pro zapisov�n�</strong> (pr�va 666 nebo 777) -- je pou��v�n k ukl�d�n� dat pro cache.<br/> K dispozici je tak� konfigura�n� soubor, kter� umo��uje ulo�it nastaven� v souboru CZWN-mesomap-config.txt ve stejn�m adres��i. T�m p�dem mus�te nastavovat soubor CZWN-mesomap.php pouze jedno a dal�� aktualizace programu Va�e nastaven� zachovaj�. Uk�zkov� soubor CZWN-mesomap-config.txt je sou��st� bal��ku <a href="CZWN-mesomap.zip">CZWN-mesomap.zip</a> nebo <a href="CZWN-mesomap-config.txt">se za n�j m��ete pod�vat zde</a>. </p> <hr /> <p align="left"><strong><a name="mesohtml" id="mesohtml"></a>Jak nainstalovat CZWN Meso-map (pomoc� HTML)</strong></p> <p><strong>POZN�MKA</strong>: pou��vejte pros�m tuto metodu <strong><em>POUZE</em></strong> pokud nen� mo�n� na Va�em serveru pou��vat PHP. Tato metoda toti� vyt�� Va�i str�nku se zobrazen�m S�t� meteostanic �esk� republiky (a v na�ich sil�ch je zajistit provoz pouze n�kolika str�nek s t�mto nastaven�m), a nemus� tak� doch�zet k indexaci str�nky vyhled�va�i, kter� je zaji�t�no p�i vyu�it� metody PHP.</p> <p>Nejd��ve vytvo�te novou str�nku CZWN meso-map webpage pomoc� �ablony, kterou na Va�ich str�nk�ch pou��v�te. <br /> Str�nce dejte n�zev (<title>) "S�> meteostanic �esk� republiky", a do ��sti <body> vlo�te v m�st�, kde chcete zobrazit mapu, k�d:</p> <div class="advisoryBox" style="text-align: left;"><div style="width: 620px"><br /> <iframe src="CZWN.php" width="620" height="680"<br /> frameborder="0" scrolling="auto"><br /> </iframe><br /> <br clear="all"><br /> </div> </div> <p>Nyn� nahrejte str�nku CZWN meso-map na V� server. </p> <hr /> <p align="left"><strong><a name="update" id="update"></a>Aktualizace str�nky</strong></p> <p>Nyn� p�idejte na Va�i homepage odkaz na CZWN meso-map. Pokud pou��v�te odkaz v textu, pak se ujist�te, �e v n�zvu odkazu je "S�> meteostanic �esk� republiky":</p> <div class="advisoryBox" style="text-align: left;"><a href="CZWN.php" title="S�> meteostanic �esk� republiky">S�> meteostanic �esk� republiky</a></div> <p>Pokud pou��v�te odkaz obr�zkem, ujist�te se, �e m� p��kaz zad�ny oba parametry: alt= a title= na "S�> meteostanic �esk� republiky". Vyhled�va�e hledaj� polo�kou alt= a title= kl��ov� slova a zajist�te tak indexaci. <br clear="all"/> </p> <div class="advisoryBox" style="text-align: left;"><a href="CZWN.php"><br /> <img src="CZWN_logo_100.png" <br /> alt="S�> meteostanic �esk� republiky" <br /> title="S�> meteostanic �esk� republiky" <br /> width="100" height="100" style="border: none;" /><br /> </a></div> <p>Ulo�te upravenou homepage a nahrajte ji na Va�e str�nky (co� m��e znamenat nutnost upravit soubory .htx nebo .txt kter� pou��v� k nahr�v�n� v� software pro nahr�v�n� dat). A to je v tento moment v�e (do chv�le ne� se p�id� k CZWN nov� �len). </p> <p> </p> </div><!-- end main-copy --> <!-- ##### Footer ##### --> <div id="footer"> <div class="doNotPrint"> <a href="#header">Nahoru</a> | <a href="mailto:jachym.czech@email.cz" title="E-mail us">Kontakt</a> <script language="javascript" type="text/javascript"> <!-- if (navigator.appName == 'Microsoft Internet Explorer' && parseInt(navigator.appVersion) >= 4) { document.write('| <a href=\"#\" onclick=\"javascript:window.external.AddFavorite (location.href,document.title)\">'); document.write('Pidat k oblbenm</a>'); }else {var msg = '| <a href="" title="Pidat k oblbenm" onClick="alert(' + "'Hit CTRL-D to bookmark this page'"+ ');">Pidat k oblbenm</a>'; if(navigator.appName == "Netscape") msg += " (CTRL-D)"; document.write(msg); } // --> </script> </div><!-- end doNotPrint --> <div> © 2019, meteotemplate.com<span class="doNotPrint"> | <a href="http://validator.w3.org/check?uri=referer">Platn XHTML 1.0</a> | <a href="http://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer">Platn CSS</a> </span><br class="doNotPrint" /> <br/>Nikdy nezakldejte dleit rozhodnut na tto nebo jakkoliv jin pedpovdi poas na internetu.<br class="doNotPrint" /> </div> </div><!-- end id="footer" --> </div><!-- end id="page" wrapper --> </body> </html>